ПРАВИЛНИК за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (Службен весник на РМ бр.6/2007) БП2

ZHV52_3.doc