Правилник за именување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (Службен весник на РМ бр.81/2014)

ZHV52a.pdf