Правилник за именување и дополнување на Правилникот за дополнителните информации кои треба да ги содржи барањето за издавање на дозвола за работење на брокерска куќа (Службен весник на РМ бр.57/2016)

ZHV52b.pdf