ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.122/2006) Образец Б-СДОПЛ

ZHV53_1.doc