ПРАВИЛНИК за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.122/2006) Образец И-ЗОПЛ

ZHV53_4.doc