Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката на давање согласност за именување директор на овластено правно лице за вршење услуги со хартии од вредност (Службен весник на РМ бр.131/2016)

ZHV53b.pdf