ПРАВИЛНИК за преземање на вршење услуги во случај на одземање на дозвола за работа со хартии од вредност на овластено правно лице (Службен весник на РМ бр.6/2007)

ZHV54.pdf