ПРАВИЛНИК за задолжителната содржина, форма и рокови за доставување на извештаите за работењето од страна на инвестици-ските фондови, друштвата за управување и депозитарната банка (Службен весник на РМ бр.195/2014)

ZIF1.pdf