ПРАВИЛНИК за утврдување на нето вредност на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд (Службен весник на РМ бр. 111/2009)

ZIF4.pdf