ПРАВИЛНИК за начинот, постапката и видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски фондови да ги пренесе на трети лица (Службен весник на РМ бр.115/2009)

ZIF5.pdf