ПРАВИЛНИК за кадровска, техничка и организациона оспособеност потребни за основање и работа на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.115/2009)

ZIF7.pdf