ПРАВИЛНИК за формата, содржината, начинот на водење на регистарот на удели во отворениот инвестициски фонд и објавување на податоците од регистарот на удели (Службен весник на РМ бр.153/2009)

ZIF8.pdf