ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за избор на депозитарна банка (Службен весник на РМ бр.153/2009)

ZIF9.pdf