ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за избор на депозитарна банка (Службен весник на РМ бр.153/2009) Образец Б-ОИПДБ

ZIF9_1.doc