Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање на одобрение за избор на депозитарна банка (Службен весник на РМ бр.85/2014)

ZIF9a.pdf