ПРАВИЛНИК за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на отворениот фонд (Службен весник на РМ бр.153/2009)

ZIF10.pdf