ПРАВИЛНИК за начини постапка за вршење контрола и надзор на работењето од страна на Комисијата за хартии од вредност над инвестициските фондови, друштвата за управување со инвестициските фондови и депозитарните банки (Службен весник на РМ бр.116/2009)

ZIF2.pdf