ПРАВИЛНИК за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.153/2009) Образец 1-Прашалник за член на управен одбор односно извршен член на одборот на директори на ДУИФ

ZIF11_1.doc