Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребна документација која се приложува како доказ за исполнување на условите за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.85/2014)

ZIF11a.pdf