ПРАВИЛНИК за формата и содржината на проспектот на отворен и затворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.157/2009)

ZIF12.pdf