ПРАВИЛНИК за формата и содржината на проспектот на отворен и затворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.157/2009) Прилог1-Проспект на отворен инвестициски фонд

ZIF12_1.doc