ПРАВИЛНИК за формата и содржината на проспектот на отворен и затворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.157/2009) Прилог2-Проспект на затворен инвестициски фонд

ZIF12_2.doc