ПРАВИЛНИК за формата и содржината на скратената форма на проспектот на отворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.157/2009)

ZIF13.pdf