ПРАВИЛНИК за формата и содржината на скратената форма на проспектот на отворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.157/2009) Прилог1 - Скратен проспект на отворен инвестициски фонд

ZIF13_1.doc