Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на скратената форма на проспектот на отворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.85/2014)

ZIF13a.pdf