ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.157/2009)

ZIF14.pdf