Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за организирање на отворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.99/2014)

ZIF14a.pdf