ПРАВИЛНИК за сметковниот план, содржината на одделните сметки во сметковниот план на отворените фондови, како и формата и содржината на финансиските извештаи на отворените фондови (Службен весник на РМ бр.7/2010)

ZIF15.pdf