ПРАВИЛНИК за утврдување на постапката, трошоците и роковите за ликвидација на отворените инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.4/2010)

ZIF16.pdf