ПРАВИЛНИК за утврдување на постапката за прекин и продолжу-вање на продажбата и откупот на удели во отворениот инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.27/2010)

ZIF17.pdf