ПРАВИЛНИК за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Официјален пречистен текст)(Службен весник на РМ бр.130/2013)

ZIF18.pdf