Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.28/2015)

ZIF18c.pdf