Правилник за изменување на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.126/2015)

ZIF18d.pdf