Правилник за изменa на Правилникот за критериумот за рангирање на субдепозитарна банка на инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.122/2016)

ZIF18e.pdf