ПРАВИЛНИК за постапката на преземање на работите на управување со инвестициски фондови кои ги вршело друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.27/2010)

ZIF20.pdf