ПРАВИЛНИК за начинот и постапката за давање согласност за именување на членови на управниот одбор, односно извршни членови на одборот на директори на друштвото за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.27/2010)

ZIF21.pdf