ПРАВИЛНИК за утврдување на структурата, пресметката и начинот на одржување на средствата на минималната основна главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.27/2010)

ZIF22.pdf