Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на структурата, пресметката и начинот на одржување на средствата на минималната основна главнина на друштвото за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.195/2014)

ZIF22a.pdf