ПРАВИЛНИК за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.27/2010) Образец ДУФ-БП-1

ZIF23_2.doc