ПРАВИЛНИК за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.27/2010) Образец ДУФ-И-ОПЛ

ZIF23_4.doc