ПРАВИЛНИК за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.27/2010) Образец ДУФ-И-УО/ОД

ZIF23_6.doc