Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштвото за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.99/2014)

ZIF23a.pdf