Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот постапката и потребната документација за добивање дозвола за работење на друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.131/2016)

ZIF23c.pdf