ПРАВИЛНИК за потребната докумнетација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.31/2010)

ZIF24.pdf