ПРАВИЛНИК за потребната докумнетација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.31/2010) Образец ДУФ-БП

ZIF24_2.doc