Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за потребната докумнетација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови (Службен весник на РМ бр.99/2014)

ZIF24a.pdf