ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.27/2010)

ZIF25.pdf