ПРАВИЛНИК за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.27/2010) Образец Б-ООЗФ

ZIF25_1.doc