Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд (Службен весник на РМ бр.99/2014)

ZIF25a.pdf