ПРАВИЛНИК за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на затворениот фонд (Службен весник на РМ бр.68/2010)

ZIF27.pdf